Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van persoonsgegevens door INVITEDESK NV, met maatschappelijke zetel te 9470 DENDERLEEUW, A. De Brabanterstraat 108, ingeschreven in het KBO en BTW-register onder het nummer BE0695.634.906, IBAN BE31 0689 0970 7655, tel. +32 479 38 42 14, e-mail info@invitedesk.com, URL https://invitedesk.com en app.invitedesk.com (hierna ‘de tool’).

Tenzij anders vermeld, is INVITEDESK NV verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die we verzamelen en waarop deze Privacyverklaring van toepassing is. Voor de persoonsgegevens die door INVITEDESK NV worden verwerkt in het kader van een opdracht als verwerker, verwijzen we u eveneens door naar het privacy-beleid van de opdrachtgever.

Deze Privacyverklaring legt uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij die gebruiken. Lees deze Privacyverklaring aldus aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt.

We respecteren hierbij uw privacy en uw rechten om uw persoonsgegevens te controleren.

1. Persoonsgegevens

Als verwerkingsverantwoordelijke, verwerken wij gegevens die u ons vrijwillig verstrekt bij een vraag omtrent informatie of in het kader van een samenwerking die we aangaan en die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast verwerken we, als verwerker, gegevens die, door derden, worden verstrekt bij het registreren en beheren van uw event.

Meer bepaald kunnen we dus de volgende persoonsgegevens verwerken: naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, gebruikersnaam, wachtwoord, bedrijfsgegevens, deelnemers en informatie ivm. facturatiegegevens.

Daarnaast verzamelen we ook automatisch gegevens over het gebruik, toegang of interactie met een van onze websites door middel van authentificatie-tokens (JWT), cookies (Google Analytics) en vergelijkbare technologieën, o.a. om het functioneren van de tool te kunnen monitoren, of met het oog de detectie van fraude en/of veiligheidsinbreuken, door middel van IP-adressen en browser-gegevens.

Tenslotte kunnen we informatie over u ontvangen van andere bronnen, ook derden, zoals partners met wie we gezamenlijk diensten aanbieden of marketingactiviteiten uitvoeren. We kunnen ook informatie over u ontvangen van social media platforms, bijvoorbeeld wanneer u op die platforms met ons communiceert. We beschermen gegevens die wij van derden krijgen op dezelfde manier als die die in deze Privacyverklaring wordt beschreven.

2. Beveiliging en opslag

Wij nemen de verwerking van uw persoonsgegevens uiterst serieus en trachten de nodige technische en organisatorische maatregelen te voorzien om uw persoonsgegevens te beschermen en te helpen voorkomen dat diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging en vernietiging van uw informatie kan plaatsvinden.

We controleren onze systemen aldus regelmatig op mogelijke veiligheidsrisico’s en aanvallen. We kunnen de veiligheid van door u verzonden gegevens echter niet garanderen. Indien er sprake zou zijn van een inbreuk zal hier snel op gereageerd worden en zullen de betrokken partijen op de hoogte worden gebracht.

U krijgt toegang tot uw tool-accountgegevens met behulp van een individuele gebruikersnaam en wachtwoord. Om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen, moet u uw wachtwoord geheimhouden en niet aan derden verstrekken.

De verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in België, op onze maatschappelijke zetel, of bij externe dienstverleners, die eveneens in België of Europa zijn gevestigd. De verzamelde gegevens gaan enkel over een beveiligde verbinding vanuit de tool naar de server.

3. Toegang en transfer aan derden
Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang aan onze werknemers en aangestelden. Wij garanderen evenwel een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden niet verkocht aan, noch gedeeld met derde partijen, behoudens aan de opdrachtgever binnen onze opdracht als verwerker en/of wat betreft externe leveranciers die diensten uitvoeren zoals verzendingen in het kader van het event, websitebeheer en -hosting, verwerking van facturatiegegevens en e-mailcommunicatie.

We delen uw persoonsgegevens ook dan echter alleen als dat nodig is, zoals om een inschrijving te voltooien of diensten te leveren die u hebt geautoriseerd, en alleen met onze opdrachtgevers of met agenten die namens ons werken voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven. In dat geval worden uw persoonsgegevens gedeeld met deze aannemers, maar alleen voor het uitvoeren van diensten namens en in opdracht van INVITEDESK NV.

Daarnaast, en enkel voor zover dit wettelijk vereist of strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten of voor het beschermen van onze rechten, of de rechten van aan ons gelieerde derden of onze gebruikers, verstrekken we uw persoonsgegevens aan wetshandhavingsinstanties, onderzoeksorganisaties, aan ons gelieerde ondernemingen of in gerechtelijke procedures.

4. Cookies

Door het gebruik van de website INVITEDESK NV of de tool, kunnen cookies op de harde schijf van uw toestel geplaatst worden, zoals Google Analytics. Deze gegevens worden evenwel niet aan de gebruikersdatabank gekoppeld en worden automatisch na 7 dagen verwijderd. Voor meer informatie omtrent de gebruikte cookies, verwijzen we u door naar onze disclaimer.

Door gebruik te maken van de website of de tool, geeft u toestemming om de cookies te installeren.

5. Verwerkingsdoeleinden

De in onze hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke of verwerker verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt voor het aanbieden van onze diensten, het beheer en de afhandeling van uw aanvraag (event, uitnodiging, verzending, facturatie, …) of in het kader van onze samenwerking.

Daarnaast worden ze eveneens gebruikt om u de toegang te garanderen tot de tool en om de correcte functionaliteit van de tool te waarborgen door u te (kunnen) informeren omtrent updates, productverbetering, edm.

Tenslotte willen we de nodige beveiliging & veiligheid bieden en kunnen de gegevens ook gebruikt worden in het kader van het beslechten van geschillen. We kunnen de gegevens eveneens gebruiken om u te informeren en contacteren omtrent marketing en advertenties.

6. Rechtsgronden

De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt in onze hoedanigheid van verwerker of op basis van artikel 6.1.a (toestemming), artikel 6.1.b (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst) en artikel 6.1.f (gerechtvaardigde belangen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, bijvoorbeeld om uw aanvraag te registreren, om u te informeren met nieuwsbrieven, om onze diensten en de inhoud van onze pakketten te analyseren/verbeteren, en u hieromtrent te informeren, om u op de hoogte te stellen van software-updates of voor administratieve, fraude opsporings- of juridische doeleinden.

Deze Privacyverklaring en het dubbel opt-in systeem dat wordt gehanteerd, zorgen ervoor dat u uw toestemming vrij, expliciet, ondubbelzinnig, actief en geïnformeerd kan geven.

7. Bewaarperiode

Afhankelijk van het verwerkingsdoeleinde, zullen de persoonsgegevens die werden verwerkt in onze hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke gedurende 24 maanden bewaard worden. Bepaalde gegevens zullen evenwel langer worden bewaard (uiterlijk 5 jaar), opdat we, onder andere, aan de wettelijke en boekhoudkundige vereisten kunnen voldoen. Na deze termijn, zullen we de gegevens onherroepelijk wissen.

Wat betreft de bewaarperiode van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van onze opdracht als verwerker, verwijzen we naar het privacy-beleid van de opdrachtgever.

8. Rechten en klachten van de gebruiker

Als betrokkene heeft u te allen tijde recht op inzage van de door ons als verwerkingsverantwoordelijke verwerkte persoonsgegevens en kan u ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, de gegevens laten overdragen, de verwerking ervan laten beperken of ze laten verwijderen.

Wij gebruiken geen gegevens die uitsluitend op geautomatiseerde wijze werden verwerkt (zoals profiling).

Aangezien de verwerking van de persoonsgegevens mede plaatsvindt op basis van artikel 6.1.a (toestemming), heeft u bovendien steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Hou er evenwel rekening mee dat u niet langer relevante informatie zal ontvangen indien u geen toestemming geeft om bepaalde persoonsgegevens te verwerken.

Deze bovengenoemde rechten kan u uitoefenen, door ons te informeren per e-mail aan info@invitedesk.com.

Wat uw rechten betreft i.v.m. de persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van onze opdracht als verwerker, verwijzen we naar het privacy-beleid van de opdrachtgever.

Indien u alsnog een vraag of klacht heeft, kan u steeds bij ons terecht via mail aan info@invitedesk.com.

Een officiële klacht kan u indienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email:

contact@apd-gba.be.

9. Wijzigingen Privacyverklaring

Indien nodig, kunnen wij deze Privacyverklaring aanpassen of updaten om veranderingen op de website en de feedback van onze gebruikers weer te geven. Als er wezenlijke wijzigingen zijn in de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken of verwerken, stellen we u hiervan op de hoogte door een kennisgeving van de wijzigingen te plaatsen voordat deze van kracht worden of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan deze verklaring regelmatig opnieuw te lezen voor meer informatie over hoe wij uw informatie gebruikt en beschermt.

 10. Contact

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent onze Privacyverklaring of ons Privacy-beleid, kunt u terecht bij info@invitedesk.com en op https://invitedesk.com.

Denderleeuw, Juli 2018

 

Disclaimer

De website https://invitedesk.com is eigendom van INVITEDESK NV, met maatschappelijke zetel te 9470 DENDERLEEUW, A. De Brabanterstraat 108, ingeschreven in het KBO en BTW-register onder het nummer BE0695.634.906, IBAN BE31 0689 0970 7655, tel. +32 479 38 42 14, e-mail info@invitedesk.com.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene gebruiksvoorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website https://invitedesk.com, met inbegrip van de ontwerpen, concepten, logo’s, illustraties, afbeeldingen, omschrijvingen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, e.d.m. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan INVITEDESK NV of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op https://invitedesk.com is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of ander soort advies aan de gebruiker worden beschouwd.

INVITEDESK NV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal INVITEDESK NV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
INVITEDESK NV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien onjuistheden zouden worden vastgesteld in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan de gebruiker hieromtrent de beheerder van de site contacteren, via info@invitedesk.com.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. INVITEDESK NV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

INVITEDESK NV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. INVITEDESK NV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.

Privacybeleid

INVITEDESK NV hecht belang aan de privacy van de gebruikers van haar site.

De verantwoordelijke voor de verwerking, INVITEDESK NV, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens.

De door de gebruiker meegedeelde persoonsgegevens zullen behandeld worden conform de privacyverklaring die u hier kan terugvinden.

Voor verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van een opdracht als verwerker, verwijst INVITEDESK NV naar de disclaimer en de privacyverklaring van de opdrachtgever.

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site van INVITEDESK NV kunnen ‘third party cookies’ op de harde schijf van de computer van de bezoeker geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van de computer of mobielapparaat geplaatst wordt wanneer de website geraadpleegd wordt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, enkel machines.
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in, zoals bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven

Via de instellingen van de internetbrowser, kan de bezoeker ervoor zorgen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat er een waarschuwing wordt ontvangen wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van de harde schijf worden verwijderd. Bepaalde grafische elementen kunnen hierdoor niet correct verschijnen en bepaalde applicaties zullen eventueel niet gebruikt kunnen worden. Cookies worden echter niet gebruikt voor advertentiedoeleinden. Door gebruik te maken van onze website, gaat de bezoeker akkoord met het gebruik van cookies.

Google analytics

De website van INVITEDESK NV maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt eveneens gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres van de bezoeker niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Via de instellingen van de internetbrowser, kan de bezoeker dit weigeren. Hierdoor kunnen wellicht niet alle mogelijkheden van de website volledig worden benut. Door gebruik te maken van deze website geeft de bezoeker toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Heeft u vragen of opmerkingen? U kan altijd contact opnemen per mail aan info@invitedesk.com ofvia de website https://invitedesk.com.

Denderleeuw, Juli 2018